niedziela, 29 marca 2015
Imieniny: Wiktora i Eustachego

29 marca 2015

Imieniny

  • Wiktora i Eustachego

30 marca 2015

Imieniny

  • Amelii i Jana

31 marca 2015

Imieniny

  • Balbiny i Gwidona

01 kwietnia 2015

Imieniny

  • Zbigniewa i Grażyny

Zagospodarowanie przestrzenne

piątek, 16.11.2012 11:55

Zmiana sposobu użytkowania


Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP

Wypis i wyrysWypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Studium

ZaświadczenieZaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

kliknij tutaj

kliknij tutaj

kliknij tutaj
 
 

Do 19 grudnia 2014 r.
można składać wnioski do zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

 
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonitycznej "Nowe Centrum Usługowe" w Tczewie

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – uchwalone.

 
Uchwała Nr XLII/342/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1791/akt.pdf


 
Uchwała Nr XLII/343/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1804/akt.pdf


 

Uchwała Nr XLII/344/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1792/akt.pdf


 

Uchwała Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2013/2986/akt.pdf

Załączniki:
Treść uchwały [3.66 MB]


 

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1788

Załączniki:
Treść uchwały [640.09 KB]


 

Uchwała nr XL/354/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2010-2013"

Załączniki:
Treść uchwały [107.14 KB]
Załącznik do uchwały [865.55 KB]


 

Uchwała Nr XL/355/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/42/730/
Załączniki:
Treść uchwały [872.22 KB]


 

Uchwała Nr XXXVIII/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/18/323/
Załączniki:
Treść uchwały [1.36 MB]


 

Program rewitalizacji

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/307/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa. [115.3 KB]
PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TCZEWA – załącznik do uchwały [24.78 MB]
Uchwała Nr XLIX / 452 / 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa. [91.63 KB]
PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TCZEWA – załącznik do uchwały [1.65 MB]


 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji miasta Tczewa


I N F O R M A C J A
O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji miasta Tczewa"

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zmianami) w związku z art. 49 podaję do publicznej wiadomości, że aktualizowany „Program rewitalizacji miasta Tczewa" uzyskał odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak - RDOŚ-22-WOO-7040/33-2/09/MB z dnia 21 sierpnia 2009 r. stwierdziła, iż realizacja postanowień programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem znak - SE.NS-80/490/224/BK/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. uzgodnił bez uwag odstąpienie od wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu.


Tczew, dnia 26 sierpnia 2009 r.
Prezydent Miasta Tczewa
/-/ Zenon Odya


 

Załączniki do Uchwały Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Załączniki:
Oznaczenia do Rysunków Planu dla terenów wskazanych do działań inwestycyjnych. [55 KB]
Załącznik Nr 4.2.9. [26.5 KB]
legenda do rysunku planu [116 KB]
Załącznik Nr 6. Mapa ruchów masowych [525.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.11. [42 KB]
Załącznik Nr 4.2.14. [48 KB]
Załącznik Nr 1. Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego wyłączone z ustaleń niniejszego planu [25.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.10. [25.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.15. [44.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.1. [84 KB]
Załącznik Nr 7. Wykaz obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków woj.pomorskiego-miasto Tczew. [136 KB]
Rozstrzygnięcie w sprawie zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy [33.5 KB]
Załącznik 4.2.5 [27.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.8. [28.5 KB]
załącznik nr 5. Uchwała Nr XXXVI/338/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2001 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody na terenie miasta Tczewa. [25.5 KB]
Załącznik 4.2.4. [36.5 KB]
Wykaz załączników do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. [27.5 KB]
Załącznik 4.2.7. [38 KB]
Załącznik Nr 3. Wykaz działek, przez które przebiegają linie kolejowe, stanowiących teren zamknięty. [112.5 KB]
rysunek do planu [645.72 KB]

Załącznik 4.2.6. [42.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.12. [35.5 KB]
Rzostrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa [51 KB]
Załącznik Nr 2. Wykaz działek, które w myśl obowiązujących przepisów prawnych stanowią teren zamknięty. [19.5 KB]
Załącznik 4.2.2. [23.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.13. [46 KB]
Załącznik 4.2.3. [43 KB]


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego położonego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie obejmującego obszar pomiędzy: Ogródkami Działkowymi im. H. Sienkiewicza i „Nad Wisłą”, terenami doliny Strugi Drybok, terenem przemysłowym (przy granicy z gminą wiejską) oraz ulicą Bałdowską

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 29 marca 2003 r. Nr 45, poz. 677
Załączniki:
Rysunek planu zagospodarowania - rejon ul-Bałdowskiej [679.19 KB]
Uchwała Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego położonego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie obejmującego obszar pomiędzy: Ogródkami Działkowymi im. H. Sienkiewicza i „Nad Wisłą”, terenami doliny Strugi Drybok, terenem przemysłowym (przy granicy z gminą wiejską) oraz ulicą Bałdowską [621.5 KB]


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 28 lutego 2002 r. Nr 13, poz. 270
Załączniki:
Rysunek planu zagospodarowania - rejon ul. Czatkowskiej [395.76 KB]
Uchwała nr XXXVIII/348/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie. [69.5 KB]


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze starego miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 21 maja 2004 r. Nr 61, poz. 1148
Załączniki:
Rysunek planu zagospodarowania - rejon Starego Miasta [1.09 MB]
Uchwała Nr XVI/154/2004Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze starego miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie [1.01 MB]


 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie obejmującego obszar zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi położony po obu stronach ul. Piotrowo oraz teren w sąsiedztwie ulicy Jagiellońskiej przylegający do w/w zabudowy

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 29 marca 2003 r. Nr 45, poz. 676
Załączniki:
Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie obejmującego obszar zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi położony po obu stronach ul. Piotrowo oraz teren w sąsiedztwie ulicy Jagiellońskiej przylegający do w/w zabudowy [220 KB]
Rysunek zmiany planu [254.87 KB]


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kusocińskiego w Tczewie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 13 marca 2000 r. Nr 26, poz. 144
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/75/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 1999 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kusocińskiego w Tczewie [47.5 KB]
Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Kusocińskiego [122.64 KB]


 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Głowackiego, pomiędzy drogą Nr 1 na południe od osiedla Górki I i II, a południową granicą miasta w Tczewie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 16 grudnia 2003 r. Nr 162, poz. 3355
Załączniki:
Uchwała Nr XI/85/2003 r. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Głowackiego, pomiędzy droga nr 1 na południe od osiedla górki I i II, a południową granica miasta w Tczewie [894 KB]
Rysunek zmiany planu [1015.12 KB]


 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: od północy – Ogrody Działkowe i tereny przemysłowe, od wschodu – obszar zabudowy jednorodzinnej i ulica Czatkowska, od południa – działki zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu – Kanał Młyński.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2 kwietnia 2003 r. Nr 47, poz. 709
Załączniki:
Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: od północy – Ogrody Działkowe i tereny przemysłowe, od wschodu – obszar zabudowy jednorodzinnej i ulica Czatkowska, od południa – działki zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu – Kanał Młyński [525 KB]
Rysunek zmiany planu - rejon ul. Czatkowskiej [758.59 KB]


 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: drogą krajową nr 1, zabudową wielorodzinną, ulicą Armii Krajowej oraz Kanałem Młyńskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 24 marca 2003 r. Nr 43, poz. 640
Załączniki:
Uchwała Nr IV/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: drogą krajową nr 1, zabudową wielorodzinną, ulicą Armii Krajowej oraz Kanałem Młyńskim [499.5 KB]
Rysunek zmiany planu [282.67 KB]


 

Uchwała Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 35 poz.712 z dnia 31 marca 2006 r.
Załączniki:
Uchwała Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie. [870.5 KB]
załącznik graficzny [1.6 MB]


 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2006-2009

Załączniki:
część 2 programu [948.13 KB]
część 1 programu [835.2 KB]


 

Uchwała Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

"PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 28, poz. 569 z
dnia 25 marca 2005 r."

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. [928.5 KB]
uzasadnienie do uchwały [36 KB]


 

Spis treści do uchwały

Załączniki:
spis treści do uchwały [51.5 KB]


 

Zagospodarownie przestrzenne miasta Tczewa

USTAWA Z DNIA 27 MARCA 2003 R.
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
(DZ. U. NR 80, POZ. 717 Z 10 MAJA 2003 R.)

Wykaz opracowań, które nie są udostępnione w formie elektronicznej w BIP a są do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – II piętro, pokój nr 52-54:
Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa” uchwalona uchwałą nr XXVII/257/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wytworzyła: Jolanta Walkowska
Zatwierdziła: Danuta Morzuch-Bielawska

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013