niedziela, 14 lutego 2016
Imieniny: Walentego i Metodego

14 lutego 2016

Imieniny

  • Walentego i Metodego

15 lutego 2016

Imieniny

  • Faustyna i Józefa

16 lutego 2016

Imieniny

  • Danuty i Juliany

17 lutego 2016

Imieniny

  • Donata i Łukasza

Zagospodarowanie przestrzenne

piątek, 16.11.2012 11:55

Zmiana sposobu użytkowania


Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP

Wypis i wyrysWypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Studium

ZaświadczenieZaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

kliknij tutaj

kliknij tutaj

kliknij tutaj
 
 
 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

 
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta

 
Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2015/1310/akt.pdf


 
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonitycznej "Nowe Centrum Usługowe" w Tczewie

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – uchwalone.

 
Uchwała Nr XLII/342/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1791/akt.pdf


 
Uchwała Nr XLII/343/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1804/akt.pdf


 

Uchwała Nr XLII/344/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1792/akt.pdf


 

Uchwała Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2013/2986/akt.pdf

Załączniki:
Treść uchwały [3.66 MB]


 

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1788

Załączniki:
Treść uchwały [640.09 KB]


 

Uchwała nr XL/354/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2010-2013"

Załączniki:
Treść uchwały [107.14 KB]
Załącznik do uchwały [865.55 KB]


 

Uchwała Nr XL/355/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/42/730/
Załączniki:
Treść uchwały [872.22 KB]


 

Uchwała Nr XXXVIII/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/18/323/
Załączniki:
Treść uchwały [1.36 MB]


 

Program rewitalizacji

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/307/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa. [115.3 KB]
PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TCZEWA – załącznik do uchwały [24.78 MB]
Uchwała Nr XLIX / 452 / 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa. [91.63 KB]
PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TCZEWA – załącznik do uchwały [1.65 MB]


 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji miasta Tczewa


I N F O R M A C J A
O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji miasta Tczewa"

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zmianami) w związku z art. 49 podaję do publicznej wiadomości, że aktualizowany „Program rewitalizacji miasta Tczewa" uzyskał odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak - RDOŚ-22-WOO-7040/33-2/09/MB z dnia 21 sierpnia 2009 r. stwierdziła, iż realizacja postanowień programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem znak - SE.NS-80/490/224/BK/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. uzgodnił bez uwag odstąpienie od wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu.


Tczew, dnia 26 sierpnia 2009 r.
Prezydent Miasta Tczewa
/-/ Zenon Odya


 

Załączniki do Uchwały Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Załączniki:
Oznaczenia do Rysunków Planu dla terenów wskazanych do działań inwestycyjnych. [55 KB]
Załącznik Nr 4.2.9. [26.5 KB]
legenda do rysunku planu [116 KB]
Załącznik Nr 6. Mapa ruchów masowych [525.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.11. [42 KB]
Załącznik Nr 4.2.14. [48 KB]
Załącznik Nr 1. Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego wyłączone z ustaleń niniejszego planu [25.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.10. [25.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.15. [44.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.1. [84 KB]
Załącznik Nr 7. Wykaz obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków woj.pomorskiego-miasto Tczew. [136 KB]
Rozstrzygnięcie w sprawie zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy [33.5 KB]
Załącznik 4.2.5 [27.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.8. [28.5 KB]
załącznik nr 5. Uchwała Nr XXXVI/338/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2001 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody na terenie miasta Tczewa. [25.5 KB]
Załącznik 4.2.4. [36.5 KB]
Wykaz załączników do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. [27.5 KB]
Załącznik 4.2.7. [38 KB]
Załącznik Nr 3. Wykaz działek, przez które przebiegają linie kolejowe, stanowiących teren zamknięty. [112.5 KB]
rysunek do planu [645.72 KB]

Załącznik 4.2.6. [42.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.12. [35.5 KB]
Rzostrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa [51 KB]
Załącznik Nr 2. Wykaz działek, które w myśl obowiązujących przepisów prawnych stanowią teren zamknięty. [19.5 KB]
Załącznik 4.2.2. [23.5 KB]
Załącznik Nr 4.2.13. [46 KB]
Załącznik 4.2.3. [43 KB]


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego położonego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie obejmującego obszar pomiędzy: Ogródkami Działkowymi im. H. Sienkiewicza i „Nad Wisłą”, terenami doliny Strugi Drybok, terenem przemysłowym (przy granicy z gminą wiejską) oraz ulicą Bałdowską

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 29 marca 2003 r. Nr 45, poz. 677
Załączniki:
Rysunek planu zagospodarowania - rejon ul-Bałdowskiej [679.19 KB]
Uchwała Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego położonego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie obejmującego obszar pomiędzy: Ogródkami Działkowymi im. H. Sienkiewicza i „Nad Wisłą”, terenami doliny Strugi Drybok, terenem przemysłowym (przy granicy z gminą wiejską) oraz ulicą Bałdowską [621.5 KB]


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 28 lutego 2002 r. Nr 13, poz. 270
Załączniki:
Rysunek planu zagospodarowania - rejon ul. Czatkowskiej [395.76 KB]
Uchwała nr XXXVIII/348/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie. [69.5 KB]


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze starego miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 21 maja 2004 r. Nr 61, poz. 1148
Załączniki:
Rysunek planu zagospodarowania - rejon Starego Miasta [1.09 MB]
Uchwała Nr XVI/154/2004Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze starego miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie [1.01 MB]


 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie obejmującego obszar zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi położony po obu stronach ul. Piotrowo oraz teren w sąsiedztwie ulicy Jagiellońskiej przylegający do w/w zabudowy

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 29 marca 2003 r. Nr 45, poz. 676
Załączniki:
Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie obejmującego obszar zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi położony po obu stronach ul. Piotrowo oraz teren w sąsiedztwie ulicy Jagiellońskiej przylegający do w/w zabudowy [220 KB]
Rysunek zmiany planu [254.87 KB]


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kusocińskiego w Tczewie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 13 marca 2000 r. Nr 26, poz. 144
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/75/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 1999 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kusocińskiego w Tczewie [47.5 KB]
Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Kusocińskiego [122.64 KB]


 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Głowackiego, pomiędzy drogą Nr 1 na południe od osiedla Górki I i II, a południową granicą miasta w Tczewie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 16 grudnia 2003 r. Nr 162, poz. 3355
Załączniki:
Uchwała Nr XI/85/2003 r. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Głowackiego, pomiędzy droga nr 1 na południe od osiedla górki I i II, a południową granica miasta w Tczewie [894 KB]
Rysunek zmiany planu [1015.12 KB]


 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: od północy – Ogrody Działkowe i tereny przemysłowe, od wschodu – obszar zabudowy jednorodzinnej i ulica Czatkowska, od południa – działki zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu – Kanał Młyński.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2 kwietnia 2003 r. Nr 47, poz. 709
Załączniki:
Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: od północy – Ogrody Działkowe i tereny przemysłowe, od wschodu – obszar zabudowy jednorodzinnej i ulica Czatkowska, od południa – działki zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu – Kanał Młyński [525 KB]
Rysunek zmiany planu - rejon ul. Czatkowskiej [758.59 KB]


 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: drogą krajową nr 1, zabudową wielorodzinną, ulicą Armii Krajowej oraz Kanałem Młyńskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 24 marca 2003 r. Nr 43, poz. 640
Załączniki:
Uchwała Nr IV/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie obejmującego obszar zawarty pomiędzy: drogą krajową nr 1, zabudową wielorodzinną, ulicą Armii Krajowej oraz Kanałem Młyńskim [499.5 KB]
Rysunek zmiany planu [282.67 KB]


 

Uchwała Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 35 poz.712 z dnia 31 marca 2006 r.
Załączniki:
Uchwała Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie. [870.5 KB]
załącznik graficzny [1.6 MB]


 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2006-2009

Załączniki:
część 2 programu [948.13 KB]
część 1 programu [835.2 KB]


 

Uchwała Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

"PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 28, poz. 569 z
dnia 25 marca 2005 r."

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. [928.5 KB]
uzasadnienie do uchwały [36 KB]


 

Spis treści do uchwały

Załączniki:
spis treści do uchwały [51.5 KB]


 

Zagospodarownie przestrzenne miasta Tczewa

USTAWA Z DNIA 27 MARCA 2003 R.
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
(DZ. U. NR 80, POZ. 717 Z 10 MAJA 2003 R.)

Wykaz opracowań, które nie są udostępnione w formie elektronicznej w BIP a są do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – II piętro, pokój nr 52-54:
Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa” uchwalona uchwałą nr XXVII/257/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wytworzyła: Jolanta Walkowska
Zatwierdziła: Danuta Morzuch-Bielawska

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013